Strona główna

Informujemy, że od 1 stycznia 2021 r. będzie obowiązywał nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Informujemy, że od 1 lipca 2019r. obowiązują nowe niebieskie pojemniki na papier i makulaturę.


Aktualności
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Powrót

WAŻNA INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH PROWADZONA JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
19 listopad 2020
Zmieniają się przepisy dotyczące odpadów.
Mając na uwadze nowelizację ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439) Burmistrz Strzelec Opolskich informuje, że w myśl przepisu art. 6c ust. 2c ustawy przystąpienie właściciela nieruchomości niezamieszkałej do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej.
   
Przez nieruchomości niezamieszkałe należy rozumieć np. przedsiębiorstwa, zakłady usługowe, sklepy, biura, szkoły, restauracje, Rodzinne Ogrody Działkowe itp. z wyjątkiem działalności gospodarczych prowadzonych na nieruchomościach mieszanych, na których w części zamieszkają mieszkańcy, a w części prowadzona jest działalność gospodarcza (nieruchomości te nie mają możliwości „wyjścia z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi).

  W świetle wskazanego przepisu właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy złożyli poprzednio deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą pozostać w systemie gospodarki odpadami zorganizowanym przez Gminę Strzelce Opolskie lub z niego wystąpić.
W związku z tym, właściciele nieruchomości niezamieszkałych, o których mowa wyżej, w terminie do dnia 20 grudnia 2020 r. winni złożyć pisemne oświadczenie o pozostaniu lub wyłączeniu z systemu. Brak odpowiedzi zostanie potraktowany jako wyjście ze zorganizowanego przez Gminę Strzelce Opolskie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i od dnia 01.01.2021 r. Gmina zaprzestanie odbioru odpadów komunalnych z tych nieruchomości.

   Złożenie oświadczenia o wyłączeniu z systemu skutkować będzie obowiązkiem zawarcia z dniem 1 stycznia 2021 r. odrębnej umowy na odbiór odpadów komunalnych bezpośrednio z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów, prowadzonym przez Burmistrza Strzelec Opolskich.
Wzór „Oświadczenia” został udostępniony do pobrania w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich oraz na stronie www.odpady.strzelceopolskie.pl w zakładce „Do pobrania/deklaracje, wzory"

    Informujemy ponadto, że od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje wyłącznie selektywna zbiórka odpadów komunalnych (dotyczy wszystkich nieruchomosci połozonych na terenie Gminy). Dla tych nieruchomości, na których do tej pory prowadzona była nieselektywna zbiórka odpadów, właściciele wini złożyć do Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich nową deklarację.

 

Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
tel. 77 404 93 41
tel. 77 404 93 42
e-mail: odpady@strzelceopolskie.pl

przejdź do formularza ››

design by fast4net
copyrights 2013 Strzelce Opolskie, Licznik odwiedzin: 420564