Strona główna

{label299}


Aktualności
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Powrót

UWAGA WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH
11 styczeń 2022
ZAWIADOMIENIE 
o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy 
Na podstawie art. 6c ust. 3c, 3e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Burmistrz Strzelec Opolskich zawiadamia właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie gminy Strzelce Opolskie, o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych, m. in. od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, oraz zawarcia umowy z wyłonionym wykonawcą trybie przetargu nieograniczonego tj. na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Strzelce Opolskie - na okres od 1 czerwca 2022 roku do 31 maja 2024 r. Mając na uwadze powyższe właściciele nieruchomości niezamieszkałych w terminie 60 dni od daty zamieszczenia niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej, mają możliwość: 1. złożenia oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, 2. odwołania oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia. W pisemnym oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 właściciel nieruchomości ma obowiązek wskazać gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, z którym zawarł umowę oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia. Oświadczenie jest skuteczne od dnia, w którym zaczęła obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, i nie może być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.

UWAGA
Został zmieniony okres na jaki będzie zawarta nowa umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzacych z terenu Gminy Strzelce Opolskie (zmiana zawiadomienia została udostępniona w w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 19 stycznia 2022 roku - link do ogłoszenia).
Pisemne oświadczenia wraz z kopią umowy prosimy składać do dnia 14.03.2022 r. na adres: Urząd Miejski, Pl. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie.

Zawiadomienie zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 11 stycznia 2022 roku.

Druk oświadczenia (plik do pobrania)

Zawiadomienie Burmistrza Strzelec Opolskich (plik PDF)
Zawiadomienie Burmistrza Strzelec Opolskich po zmianie terminu (plik PDF)

Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
tel. 77 404 93 41
tel. 77 404 93 42
e-mail: odpady@strzelceopolskie.pl

przejdź do formularza ››

design by fast4net
copyrights 2013 Strzelce Opolskie, Licznik odwiedzin: 533108