Strona główna

Informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Aktualności
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Powrót

Kolorowa reforma. Gminy będą musiały m.in. zmienić uchwały oraz umowy
10 marzec 2017

W związku z tzw. kolorową reformą śmieciową gminy będą musiały m.in. zmienić uchwały oraz szereg umów, w tym z podmiotami odbierającymi odpady komunalne - wynika z wyjaśnień resortu środowiska.

Posłanki Krystyna Sibińska i Maria Janyska skierowały do resortu środowiska interpelację w sprawie nowych zasad segregacji odpadów. Chodzi o tzw. kolorową reformę śmieciową wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19). Parlamentarzystki poprosiły o wyjaśnienie m.in. kto będzie odpowiedzialny za zmiany w zasadach segregacji śmieci, kto finansowo będzie odpowiadał za zmianę pojemników/ich oznakowania na śmieci oraz kiedy i jak resort zamierza przybliżyć Polakom nowe zasady?

Przepisy, które mają wejść w życie 1 lipca 2017 r., wprowadzają we wszystkich gminach model selektywnego zbierania odpadów „u źródła" w podziale na pięć frakcji: szkło, papier w tym tektura, metale, tworzywa sztuczne, a także odpady ulegające biodegradacji.

W odpowiedzi na poselską interpelację wiceminister środowiska Sławomir Mazurek zaznaczył, że obowiązek wdrożenia przepisów ww. rozporządzenia spoczywa na gminach, które powinny dokonać stosownych zmian w zakresie systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych działającego na terenie gminy. „Zmiany te odnoszą się do zmiany stosownych uchwał, zmiany umów z podmiotem odbierającym odpady komunalne, w zakresie w jakim nie są one zgodne z ww. rozporządzeniem" - wskazał wiceszef MŚ.

Mazurek zwrócił uwagę, że istotnym elementem zmian wprowadzonych przez przedmiotowe rozporządzenie będzie też zapewnienie pojemników lub worków w określonych kolorach.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, z późn. zm.) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku m.in. przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, chyba że na mocy uchwały rady gminy, o której mowa w art. 6r ust. 3, obowiązki te przejmie gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

„Oznacza to, że właściciele nieruchomości będą odpowiadali za zapewnienie właściwych pojemników, chyba że gmina przejmie ten obowiązek od właścicieli nieruchomości" - wyjaśnił wiceminister.

Dodał przy tym, że określenie bardziej szczegółowego sposobu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w rozporządzeniu ma się przyczynić do pozyskania lepszej jakości zbieranych odpadów, a co za tym idzie obniżenia kosztów działania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Mazurek wskazał też, że gmina będzie miała możliwość współpracy z organizacjami odzysku odpadów opakowaniowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów. Jego zdaniem współpraca ta będzie mogła prowadzić do obniżenia kosztów zagospodarowania odpadów.

W ocenie wiceszefa MŚ skuteczne selektywne zbieranie odpadów komunalnych, które pozwoli traktować odpady jako surowce wymaga odpowiedniego zorganizowania systemu gospodarowania odpadami oraz prowadzenia szerokiej edukacji mieszkańców przez samorządy. Dlatego, zdaniem Mazurka stosowany w niektórych gminach system dwupojemnikowy wyklucza pozyskanie dobrej jakości surowca.

Wiceminister zwrócił również uwagę, że przepisy rozporządzenia określają pięcioletni okres dostosowawczy na zapewnienie pojemników zgodnych z wymogami rozporządzenia, w związku z czym możliwe jest stopniowe dostosowywanie się do wymagań rozporządzenia, a co za tym idzie rozłożenie ponoszonych kosztów w czasie.

W jego ocenie, przy prowadzeniu prawidłowej gospodarki odpadami, przepisy nowego rozporządzenia mogą się przełożyć na obniżenie stawki opłaty. „Jednakże to do gminy należy podjęcie stosownych działań i zorganizowanie systemu w sposób racjonalny i uwzględniający charakterystykę gminy" - dodał Mazurek.

Wiceminister odniósł się też do kwestii edukacji mieszkańców na temat nowych zasad segregacji odpadów. Zaznaczył, że resort prowadzi już działania informacyjne głównie poprzez aktualizowaną obecnie stronę internetową naszesmieci.mos.gov.pl. „Natomiast zwracam uwagę, że zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych odpowiada gmina" - podkreślił Mazurek.


mp/Serwis Samorządowy PAP

Opublikowano: 2017-03-06 18:06

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP


Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
tel. 77 404 93 41
tel. 77 404 93 42
e-mail: odpady@strzelceopolskie.pl

przejdź do formularza ››

design by fast4net
copyrights 2013 Strzelce Opolskie, Licznik odwiedzin: 265013