Strona główna

{label299}


Aktualności
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Powrót

26 maj 2022

11 styczeń 2022

22 grudzień 2021

20 grudzień 2021

28 październik 2021

3 wrzesień 2021

29 czerwiec 2021

25 czerwiec 2021

1 czerwiec 2021
      Od czerwca br. na terenie gminy Strzelce Opolskie rozpoczną się kontrole nieruchomości zamieszkałaych jedorodzinnych, których właściciele oświadczyli, że będą kompostować swoje bioodpady i korzystają z tego tytułu z ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kontrole będą przeprowadzane przez upoważnionych pracowników Referatu Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich (będą posiadali legitymację ze zdjęciem oraz pieczęcią Burmistrza Strzelec Opolskich, a także aktualne upoważnienie, które na prośbę właściciela nieruchomości będą zobowiązani okazać).
Celem kontroli jest weryfikacja faktycznego posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów.   Właściciele nieruchomości mają obowiązek umożliwić dokonanie oględzin. W trakcie kontroli, pracownicy UM będą wykonywać dokumentację fotograficzną kompostowników oraz znajdujących się w nich bioodpadów.
W przypadku, gdy właściciel nieruchomości, który korzysta ze zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji:
  1. nie posiada kompostownika przydomowego lub
  2. nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub
  3. uniemożliwia upoważnionej przez Burmistrza osobie dokonanie oględzin nieruchomości,
wydana zostanie decyzja o utracie prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z wyżej wymienionych przesłanek. Ponowne prawo do zwolnienia będzie przysługiwało po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Opolskie, kompostowanie bioodpadów powinno być realizowane w przydomowym kompostowniku ustawionym na terenie nieruchomości, zbudowanym w sposób umożliwiający właściwą wentylację i tlenowy rozkład substancji organicznych, o pojemności zapewniającej zagospodarowanie bioodpadów w ilości wytwarzanej na terenie danej nieruchomości oraz niepowodujący uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.6 maj 2021

Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
tel. 77 404 93 41
tel. 77 404 93 42
e-mail: odpady@strzelceopolskie.pl

przejdź do formularza ››

design by fast4net
copyrights 2013 Strzelce Opolskie, Licznik odwiedzin: 541916